IELTS или TOEFL

Двата стандартни теста IELTS и TOEFL се използват за оценка на нивото на владеене на английски език при кандидатстване в чужди университети или за емиграционни цели. Обикновено учениците и студентите се интересуват кой е по-лесен и на кой ще изкарат по-висок резултат. Това в голяма степен зависи както от предварителната практика на кандидата с психометрични тестове, така и от целите, за които ще ги използва.

ПРИЕМ В УНИВЕРСИТЕТ

Тестът IELTS се администрира от Британски съвет, Университета Кеймбридж и IDP Australia. Връзката с британското правителство легитимира теста пред британските университети и пред тези в Нова Зеландия и Австралия и се използва като мерило за преценка на езиковите умения на чуждестранните студенти.

TOEFL се администрира от ETS, базирана в САЩ неправителствена организация, и се използва най-вече за прием в американски и канадски университети. Всеки един от изпитите IELTS и TOEFL е валиден и се приема.

За да разберете кой от двата изпита е по-лесен, е необходимо да се запознаете със структурата на всеки от тях.

СТРУКТУРА НА ИЗПИТА TOEFL IBT

TOEFL IBT се състои от четири части :

Графика tofl

TOEFL Reading - Четене

Разделът TOEFL Reading включва прочит на 4-6 пасажа на университетско ниво и въпроси с многовариантен отговор, насочени към възприемането и разбирането на текста, определяне на основните идеи или детайли, към лексиката, изводите и умозаключенията, към реторичните позхвати и стил.

TOEFL Listening - Слушане

Разделът TOEFL Listening включва 2-3 разговора и 4-6 лекции. Ситуациите винаги са свързани с университетския живот на кампуса. Въпросите са с многовариантен отоговор, насочени към подробности от диалозите, изводи, интонация, лексика. Разговорите и лекциите са на неформален английски, с прекъсвания, междуметия, интонационни вариации, шумови дистрактори.

TOEFL Speaking - Говорене

Говоренето е в микрофон, прослушването и оценяването са последващи. Два от въпросите са на позната тема и изискват умения за изразяване и защита на лично мнение и/или дескрипция на места, обекти или хора. Другите два въпроса се базират на текст и разговор, които трябва да се резюмират. Последните два въпроса включват обобщение на информацията от кратък разговор в академичен контекст.

TOEFL Writing - Писане: Independemt Writing task & Intergrated Writing task

Писмените работи на TOEFL са две - стандартно англо-саксонско есе (Independent writing task) и обобщение (Integrated writing task), базирано на текст и лекция. Кандидатът трябва да демонстрира умения за извличане, представяне и синтезиране на подтези, които са сходни или противоречиви.

СТРУКТУРА НА ИЗПИТА IELTS

И изпитът IELTS се състои от четири части:IELTS Reading - Четене

В раздела Reading на IELTS има три текста - от академични издания, учебници, вестници или списания. Спектърът от въпроси е много широк и не винаги типовите въпроси следват всеки текст. Въпросите варират от съотнасянето на заглавия към параграф, попълването на резюмета с думи от пасажа, попълване на таблици, диаграми или карти, изобор на един или няколко ключови подробности, споменати в текста. Най-трудните и объркващи въпроси за кандидатите са тези за TRUE, FALSE, NOT GIVEN, които изискват наблюдателност за детайли, absolutes, qualifiers. IELTS Reading е най-трудоемката част (1 астрономически час нон стоп) и не най-приятната.

IELTS Liestening - Слушане

Слушането е с четири секции с прогресираща трудност, от неформален към академичен контекст, което заблуждава по-слабите кандидати, че тестът IELTS е по-лесен от TOEFL. Въпросите могат да варират от резюме, попълване на таблица, отговори с многовариантен избор до поставяне на етикети на диаграма или схеми и класифициране на информация в различни категории. Отговорите се попълват по време на слушане.

IELTS Speaking - Говорене

IELTS Speaking се провежда от интервюиращ, който задава само едни и същи въпроси, но от различни теми и области за всеки следващ кандидат. В първата част се представяте, въпросите са за статут, семейство, професия, хоби. Във втората част се дава картонче с дадена тема и подтеми, за които мислите 1 мин. и презентирате в рамките на две. В последната част се задават по-трудни въпроси на абстрактно ниво от социалния и политическия живот.

IELTS Writing - Писане

IELTS Writing се състои от две части - описание на графика, таблица, карта или процес и есе. Есето може да бъде дискурсивно, аргументативно или квалитативно. Темите са зададени по прост начин, но много от поставените въпроси или предложени решения са спорни и изискват богата обща култура и социална ангажираност, силни умения за аргументация, адекватни доказателства и примери, езиково богатство.Британски, американски, австралийски, черен или български английски?

Въпреки масовото преподаване на британски английски в българските училища, каквито и да са геополитическите основания на учебните програми, с Холивуд и интернет учениците намират по-лесен и естествен американския английски. Разликите в правописа, пунктуацията и семантиката едва ли са познати на всеки учител. В IELTS, а от март 2013 и в TOEFL, могат да бъдат включени разговори с австралийско или новозеландско произношение.

Конкретно или абстрактно мислене?

В разделите Reading и Listening на TOEFL са включени въпроси с многовариантен отговор, които изискват по-висока степен на абстрактно мислене, докато разделите Reading и Listening на IELTS винаги се базират на конкретиката и буквализма на текста. В този смисъл кандидатите с абстрактно мислене се справят по-добре на TOEFL, а тези с механична памет и склонност към конкретното и метонимично мислене предпочитат IELTS.

Да говориш на човек или на компютър с още 10 кандидата?

Обикновено IELTS се провежда с носител на езика, a TOEFL - с компютър с шумовите полюции на още 10 кандидата. Разликата е психологична и представянето зависи както от личните предпочитания и нагласи на кандидатите, така и от стресовите им нива и шумови прагове на търпимост.

Многокомпонентно или холистично оценяване?

При IELTS критериите за оценяване при Speaking и Writing са многокомпонентни и до голяма степен енигматични. Получавате отделно оценка по всеки един компонент. IELTS дава бонус за езиково богатство, но граматичните и правописни грешки не се толерират, за разлика от TOEFL, където същите могат да бъдат пренебрегнати, ако есето е организарано, а аргументите са убедителни и точни. При TOEFL оценката е холистична.

Решението - TOEFL или IELTS?

Като имаме предвид тези разлики в структурата, времетраенето, лингвистичните умения и мисловни процеси, включени в TOEFL и IELTS, единствено след неформален разговор с кандидатите, след взаимно обсъждане на техните компетенции, нагласи и цели, можем да препоръчаме подходящия курс. Препоръката е строго индивидуална и по усмотрение на преподавателя.

Образователен център The Passionate Shepherd е екип от независими преподаветели, чиято цел e да свърже знанието с живота.