Поздравяваме нашата курсистка Виктория Готева, изкарала най-висока оценка (Отличен 5.75) от всички кандидат-студенти на предварителния изпит по журналистика в СУ, както и всички ученици от курсовете по журналистика, представили се отлично на изпита!


Курс по журналистика

Какво включва курсът?

Обучението в The Passionate Shepherd обхваща цялостната подготовка за писмен и устен изпит по журналистика. Акцентира върху умението за изграждане на аргументативен тип текст, което е в основата за писане на журналистическо, академично и литературно есе. Курсистите усвояват ключови умения за стила и регистъра на публицистичния текст и за жанровата политика в журналистическото писане.Защо курсът е успешен?

В курса по журналистика се разглеждат и анализират есеистични образци в журналистиката и литературата, както и кандидатстудентски примерни теми по журналистика на отлично представили се курсисти на изпитите по журналистика. Нашите бивши курсисти, които вече учат журналистика, са сътрудници в учебния център и настоящите курсисти могат да получат преки съвети от тях.Ние сме единственият образователен център не само в София, но и в цялата страна, който осигурява 100% прием на изпита по журналистика. Курсът е разработен по уникална методология, чиято основна цел е отлично представяне на кандидатстудентския изпит.

The Passionate Shepherd е представителен център за медийни и публични изяви. Нашите преподаватели и курсисти участват в ТВ и радиопредавания, медийни студия, изявяват се като копирайтери. Най-добрите текстове се публикуват.За кого е подходящ курсът?

Курсът е подходящ както за кандидат-студенти в трите специалности на ФЖМК на СУ (журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване) и в „ Медии и журналистика“ на УНСС, така и за кандидатстване във всички ВУЗ с изпит есе - конкурсно, академично, дискурсно, журналистическо, литературно.Какво е нашето ноу-хау?

Курсовете по журналистика се провеждат от квалифицирани преподаватели с богат опит в оценяване на академични есета и обучение на кандидат-студенти по журналистика.

Програмата и тематичният обхват са изградени като балансирана система, съчетаваща провокиране и развитие на личния талант, обогатяване на културния капитал с академични знания и творчески експерименти за интерпретиране на актуални проблеми в различни сфери.

Успешността на образователното ноу-хау на курса по журналистика се потвърждава от резултатите на нашите курсисти на кандидатстудентските изпити по журналистика във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски“ и УНСС. Само през последните години и в двата университета повечето от отличните оценки на писмените изпити по журналистика са на курсисти от учебен център The Passionate Shepherd, голяма част от които са Отличен (6.00).

На устните изпити по журналистика нашите курсисти се представят още по-блестящо – 99% от тях изкарват отлични оценки.

Как се постигат отлични изпитни резултати?

През целия курс кандидат-студентите продуцират свои текстове и усъвършенстват знанията и уменията си за аргументативно и творческо писане.

Периодично се провеждат практикуми – симулации на изпитния формат по журналистика, за да могат курсистите да преодолеят стреса и напрежението.

Всички писмени изпити се проверяват от двама независими преподаватели и се оценяват по международно утвърдена скала за оценяване, свеждаща до минимум субективните фактори. Нивото на успеваемост се отчита с мотивирани писмени обратни връзки.

Подготовката за устния изпит включва изграждане на умения за устно презентиране, техники и подходи за успешна вербална комуникация и симулации на изпитна ситуация.Какви са условията?

С желаещите да се запишат за курса по журналистика се провежда предварително събеседване за определяне на техния културен капитал, творчески потенциал, мотивация, знания, личностни интереси и компетенции. Само одобрените на предварителното събеседване могат да се запишат в курса.

В образователен център The Passionate Shepherd курсовете са групови ( от 3 до 8 души) и индивидуални. Групите се формират според вътрешни правила за оценяване в учебния център с цел максимална резултатност. Оценяването е комплексна оценка от знанията, мотивацията и културния капитал на кандидат-курсистите, показани на входното интервю.

Образователният център се намира на комуникативно и лесно достъпно място. Учебните зали са комфортно обзаведени и оборудвани с мултимедия. Центърът разполага с богат библиотечен фонд с всички необходими помагала. Ведрата и позитивна среда стимулира творческия потенциал и експериментирането.


- Двугодишна подготовка за кандидатстудентски изпит по журналистика за 11. и 12.

Двугодишен курс по журналистика за единайсетокласници и дванайсетокласници.

Кандидатстудентската подготовка за изпита по журналистика изисква задълбочени знания и аналитични умения за писане на подходящи теми по журналистика като аргументативни текстове. Двугодишен курс по журналистика...

- Онлайн курсове по журналистика за кандидат-студенти от цялата страна.Резултати от устен изпит по журналистика 2014 в СУ „Св. Кл. Охридски“.


На устния изпит по журналистика в СУ кандидат-студентите трябваше да отговарят на два въпроса: 1. Евроизбори; 2. Медиите и бедствията. Изпитът проверява осведомеността по актуални теми, комуникативните умения и мотивацията на желаещите да учат журналистика. До устен изпит се допускат само кандидат-журналистите, изкарали на писмения изпит по журналистика оценка над добър (3.50).


Защо сме най-добрите?Учебен център The Passionate Shepherd напомня, че резултатите от изпита по журналистика, проведен на 16.03.2014г., излязоха на 07 април. Кандидат-студентите могат да ги проверят електронно или на „стената на плача“ – Химически факултет.

Кандидатстудентската кампания протече успешно за кандидат-журналистите от курса по журналистиката в The Passionate Shepherd. Както през последните три години, така и през тази, курсистите на учебния център изкараха отлични оценки на изпита в СУ, включително и единствената най-висока оценка за целия изпит – отличен 5.75 на Виктория Готева. Всички останали курсисти получиха оценка „Много добър“, както и една най-слаба -„Добър“.

Темата на изпита по журналистика в СУ „Св. Кл. Охридски“ „Професия трол“ обезпокои кандидат-студентите във ФЖМК, но резултатите от изпита показаха, че по-голямата част са преминали бариерата (среден 3.50) за достъп до устен изпит по журналистика.

За сравнение на резултатите от изпита по журналистика, публикуваме процентното съотношение на резултатите от изпита по журналистика на всички кандидат-студенти (Диаграма 1) и процентното съотношение на резултатите на курсистите от учебен център The Passionate Shepherd (Диаграма 2). Честито на бъдещите журналисти!

Диаграма 1Диаграма 2

Подготовката за устен изпит в учебен център The Passionate Shepherd осигури на курсистите отлични резултати. Те получиха само отлични оценки (от 5.50 до 6.00) и една оценка много добър.

Наши приоритети са кандидат-студентите по журналистика да овладеят спецификата на творческия процес и логическото аргументиране, да подпомогнем личностния им талант и да насърчим най-добрите им заложби. Ние им даваме вдъхновение, посока и стратегия за развитие на потенциала, а не шаблонни предписания за писане.

Ние предлагаме на кандидат-студентите ефективно обучение, реализиране на творческия капацитет и възможност да станат част от нашата алумни мрежа.

Курсовете по журналистика са:

1. Стандартен курс по журналистика, 57-часов

Програмата на курса е базирана върху:

• Изграждане на умения за продуциране на идеи, подходящи за аргументативен текст есе;
• Усвояване на похвати за формулиране на подходяща и добре изразена теза;
• Овладяване на техники за аргументиране: специфика на аргументите, адекватност, логичност, избягване на грешки, достатъчност;
• Изграждане на умения за структуриране и композиране на есе (кохезия и кохерентност на текста);
• Изграждане на практически умения и стратегии за писане на аргументативно есе;
• Усвояване на стандарти за текстуалност;
• Съставяне на завършени текстове с подходящи тези по актуални обществени теми;
• Усвояване на говорни техники за устно презентиране;
• Практикуми по формат на кандидатстудентския писмен и устен изпит.

Всички учебни помагала и помощни материали се осигуряват безплатно.

2. Дистанционен курс по журналистика, 57-часов

Курсът е комбиниран (смесен) вариант на присъствено и дистанционно обучение, организиран в съботно-неделени и вечерни часове или интензивно обучение през зимната и пролетната ваканции. Гъвкавата програма е удобна за кандидат-студенти, които не са от София, както и за работещи курсисти.

Учебният план покрива всички аспекти на стандартния курс по журналистика. Работните материали и помагала са безплатни.

Ученици от курса по журналистика в The Passionate Shepherd участват в предаване.


3. Интензивен курс по журналистика, 33-часов:

Курсът се провежда в рамките на две седмици, ежедневно. Включва най-важните знания и умения за аргументативно писане. Подходящ е за курсисти, умеещи да пишат различни видове текст, които искат да подобрят стила и уменията си или не се чувстват достатъчно уверени за изпитния формат.

4. Курс по творческо писане:

Курсът е подходящ за тези, които искат да подобрят уменията си за писане на художествени текстове и на есета - журналистически, академични, дискурсивни и конкурсни. От курса могат да се възползват тези, които искат да пишат добри скриптове за сайтове и блогове.Обучението е 57 часа и включва:• Продуциране и развитие на смислени и атрактивни идеи;
• Усвояване на подходи за формулиране на подходяща теза срямо различни прозаични форми;
• Сюжет (опорни точки на сюжета), фабула и композиция (встъпление, изложение и завършек);
• Нарация и дескрипция;
• Смешното и трагичното като основи или аналогии на разказа, пристрастно и безпристрастно писане;
• Изказна форма, стил, модулация и регистър;
• Техники за аргументиране;
• Параграф и абзац;
• Изграждане на практически умения и стратегии и технически похвати за писане на творчески текстове;
• Усвояване на стандарти за текстуалност, кохезия и кохерентност;
• Стратегия на текста: езикова култура и капитал;
• Практикуми.

Наши приоритети са да запознаем кандидат-студентите по журналистика със спецификата на творческия процес, да подпомогнем личностния им талант и да насърчим най-добрите им заложби. Ние ще ви дадем вдъхновение, посока и стратегия за развитие на потенциала, а не шаблонни предписания за писане.