Курс Матура по философски цикъл

В образователен център The Passionate Shepherd предлагаме както стандартен курс за матура и кандидатстудентски изпит по философия, така и индивидуални консултации за тези ученици, които се подготвят самостоятелно.

Съдържание на курса:

Идейни ядра:

• Себепознание и взаимност
• Критическо мислене и създаване на смисъл
• Свобода и отговорност
• Свобода и законност
• Човекът и неговият свят.

Основни понятия:

• За Психология и логика: психика, съзнание, поведение, личност, аз-образ, самооценка, полова структура на личността, общуване, група, семейна система, система на училището, родителство, кариера, настойчивост, мотиви, психични различия, комуникативни умения, вземане на решение, решаване на конфликти, психоактивна зависимост, научена безпомощност, познавателен процес, учене, интелект, мислене, рационалност, интуиция, аргумент, внушение, истина, понятие, съждение, умозаключение, закон, теза, твърдение, проблем, анализ, дедукция, индукция, аналогия, факт, въпрос, сравнение, интерпретация, разбиране, смисъл, толерантност

• За Етика и право: етос и нрави; морал и етика; добро и зло; ценност и норми; свобода и избор; щастие; добродетел и порок; удоволствие, страдание и състрадание; аскетизъм; евдемонизъм; екзистенциализъм; ерос и еротично; любов и омраза; приятелство; семеен морал; съвест и чест; достойнство; справедливост; етикеция; отговорност; дълг; хуманизъм и толерантност; политика и право; власт и закон; обичай и норма; човешки права; гражданин и гражданско общество; собственост; договор; държава; конституция; парламент; правителство; съд; престъпление и наказание; демокрация; авторитаризъм; суверенитет; война и мир

• За Философия: философия; опит; човек; съзнание; тяло; свобода; небитие; битие; природа; време; самоизменение; причинност; Бог; метафизика; познание; съмнение; истина; експеримент; практика; метод; език; общност; история; производство; култура; духовност; просперитет; мислене; въображение; принципи; смисъл; разум; субект; мъдрост и творчество.

Предметен цикъл „Философия“ – оценяване:

- Знания, разбирания и прилагане на учебния материал.
- Степен на логическата култура и умение за аргументирано изложение.
- Умения за разбиране и оценка на теоретични стратегии и житейски ситуации.
- Умения за създаване и аргументация на идеи за универсалните ценности и гражданската позиция.
- Умения за продуциране на философски текстове, в които: а) се разпознава и интерпретира проблемът, заложен в темата; б) се дефинират ключовите понятия на проблема; в) се демонстрира владеене на термини и понятия; г) се демонстрира умението за аргументиране (философски, правно, етическо, логическо, психологическо), като се прави разлика между предпоставки и следствия, анализ, синтез и сравнение, лично аргументирано съждение.

Формат на ДЗИ по предметен цикъл „Философия“

Матуритетният изпит по философия е писмен и анонимен.

Едната част на матурата се от 38 тестови задачи ( с отворен и затворен тип отговори), за които максималният брой точки е 65.

Втората част на матурата по философия е написване на философско есе по зададен фрагмент. Максималният брой точки е 35.

Общият максимален брой от двете части на матурата по философия е 100 точки.

Преподавателите предоставят библиография и референтна литература, подходяща както за подготовка за матура, така и за кандидатстудентски изпит.