Матура по математика

Курсът е съобразен с индивидуалните потребности на всеки курсист и гарантира отговорна, систематизирана и задълбочена подготовка за матура по математика.

Подготовката по математика обхваща преговор на учебния материал, компенсиране и затвърждаване на знания с практическа насоченост, съобразно формата на ДЗИ.

Основният приоритет е изграждане на знания и умения, които надграждат математическата култура на курсистите и осигуряват успешно представяне на матурата.

Стандартният курс по математика е 100-часов и освен задълбочена подготовка, предоставя на всеки курсист безплатни учебни материали, пробни матури и оценяване по утвърдени стандарти, индивидуални консултации, рецензии, коментари и препоръки от квалифицирани преподаватели.

Учебно-изпитно съдържание


Алгебра


• Реални числа;
• Дробно-рационални изрази, уравнения и неравенства: тъждествени преобразувания на изрази, дробно - рационални уравнения и рационални неравенства, свеждащи се до линейни;
• Квадратна функция: свойства и графика на квадратната функция, квадратни уравнения и неравенства, уравнения и неравенства, свеждащи се до квадратни, системи уравнения от втора степен с две неизвестни;
• Степен и логаритъм: тъждествени преобразувания на изрази, съдържащи степени с рационален степенен показател, ирационални уравнения, записани с квадратни корени, съдържащи до два радикала;
• Тригонометрични функции: преобразуване на изрази, съдържащи тригонометрични функции, свойства на тригонометричните функции;
• Числови редици: аритметична прогресия и геометрична прогресия, лихва.

Комбинаторика, вероятности и статистика• Съединения без повторения: пермутации, вариации, комбинации;
• Вероятност: случайни събития, класическа вероятност;
• Статистика: статистически ред, статистически средни, диаграми.

Геометрия• Подобни триъгълници: теорема на Талес, свойство на вътрешната ъглополовяща, четвърта пропорционална, подобни триъгълници, признаци за подобни триъгълници, лица;
• Правоъгълен триъгълник: теорема на Питагор, метрични и тригонометрични зависимости за елементи на правоъгълен триъгълник, лице;
• Произволен триъгълник: синусова и косинусова теореми, метрични и тригонометрични зависимости за елементи на произволен триъгълник, лице;
• Четириъгълник: успоредник, трапец, лице.