Курс Матура по география

Курсът Матура по география включва 80 учебни часа и е насочен както към учениците, които са избрали географията като втори матуритететен ДЗИ, така и към тези, които ще държат кандидатстудентски изпит с география в УНСС и СУ.


По време на подготвителния курс за матура по география учениците придобиват умения да:

• решават тестове със задачи със свободен отговор и такива със структурирани отговори;

• решават практически задачи с идентифициране на ключови обекти и ориентири (градусна мрежа, граници, морета, рекир релеф) в карти;

• представят, анализират и интерпретират различни видове карти, схеми, статистически данни и др. източници на информация;

• разбират и дефинират географски понятия и оценява географски проблеми;

• развиват теми за природен компонент, природна област, географски анализ на стопански отрасъл, икономически регион със строго определена последователност;

• демонстрират задълбочени знания по дадена географска тема с анализ и обобщения на асновата на аргументирани твърдения с правилен подбор на географските факти и вярно цитиране на данни.


Матурата по география изисква задълбочена и систематизирана подготовка. През последните години сложността на матуритетния изпит по география се завиши. Особено тревожни са слабите оценки по география от матурата през 2013г., където общият брой на двойките е рекорден-общият процент на двойките за страната е 25.65 % - т.е. всеки трети има двойка.

Подготовката за матура по география е базирана на учебното съдържание за ДЗИ по география на света и география на България.


Курсът Матура по география е подходящ както за матура, така и за кандидатстване с география.


Учебно-изпитното съдържание на матурата по география включва:География на света

• Развитие и съвременна структура на географската наука
• Геосферен строеж на Земята
• Природни компоненти и комплекси на Земята
• Природни зони на Земята
• Природноресурсен потенциал на света
• Население в света
• Демографски проблем и демографска политика
• Демографски различия в света
• География на селищата
• Съвременна политическа карта на света. Политически системи
• География на световното стопанство
• География на световното стопанство - сектори и отрасли.Първичен сектор

• Вторичен сектор
• Третичен сектор
• Полюси на световното стопанство
• Глобални проблеми на съвременността - суровинен, екологичен, демографски, продоволствен. Природни рискове
• Световни и регионални организации
• Регионална география
• Географски региони в Европа, Азия и Америка
• Стопанско развитие на регионите и страните в тях
• Страни - типични представители на съответния регион
• Работа с информационни материали с географско и икономическо съдържание.

География на България

• Географско положение, територия и граници на България
• Природна среда
• Природногеографски области
• География на населението в България
• Държавно устройство и административно-териториално деление на България
• Национално стопанство: структура, фактори, показатели
• Първичен сектор
• Вторичен сектор
• Третичен сектор
• Териториална структура на стопанството

Географски региони

В образователен център The Passionate Shepherd работят висококвалифицирани преподаватели с дългогодишен опит и подход, които гарантират успешно представяне на изпитите. Учебните материали (помагала, карти, графики, атласи, диаграми) се предоставят безплатно.


Материали, тестове, примерни матури по география


Примерният тест за матура по география и икономика съдържа 39 въпроса и е предназначен за самооценка с онлайн отговори. Практическите въпроси по география на света, география на България и т.нар. "писмена разработка" за Дунавската равнина носят най-много точки-съответно 10, 15, 30.


Всичките тестове от матурата по география от 2008-2014 допълват подготовката за ДЗИ по география.


Презентация за матурата по география за Североизточен регион от Мария Алексиева