Курс Матура по български език и литератураЕфективност на подготовката за матура по БЕЛ

Курсът е съобразен с индивидуалните потребности на всеки курсист и гарантира отговорна, систематизирана и задълбочена подготовка за матура по БЕЛ. За постигане на по-висока ефективност програмата съчетава два балансирани модула: български език и литература. Часовете по двата предмета се провеждат паралелно след установяване на знанията, уменията и нуждите на курсиста.

Варианти за хорариум на курса за матура по БЕЛ:

I. Интензивен:
- български език – 40 часа
- литература – 40 часа

Подходящ за тези, които искат да затвърдят знанията, да компенсират пропуски в учебния материал и синтезирано да преговорят основните теми и идеи в литературните произведения, включени в списъка за ДЗИ. За зрелостници, които ценят възможностите си и се стремят да постигнат най-доброто.

Записване за интензивен курс: всеки месец до 20 число.


II. Стандартен:
- български език – 60 часа
- литература – 60 часа

Подходящ за курсисти, които са неуверени в знанията си и искат задълбочено и изчерпателно да усвоят материала по БЕЛ, заложен в Държавния зрелостен изпит. За тези, които са взискателни към себе си, загрижени са за бъдещето си и се стремят към максимални резултати.

Записване за стандартен курс: всеки месец до 20 число.III. Двугодишен – 11 и 12 клас:
- български език – 100 часа
- литература – 100 часа

Подходящ за тези, които планират своето бъдеще и се стремят към перфектно представяне на матуритетните изпити. Курсът е паралелен на училищния график и предлага задълбочена и цялостна подготовка както за всички езикови правила по български език, така и за авторите и произведенията за матурата, културно-историческия контекст и жанровата система. Специално внимание се обръща на умението за писане на аргументативни текстове – интерпретативни съчинения и литературни есета.

Записване за двугодишен курс: всеки месец до 20 число.Модул Български езикУчебно-изпитна програма по български език

Подготовката по БЕ обхваща преговор на учебния материал, компенсиране и надграждане на знания по езикова грамотност, необходими за успешното представяне на ДЗИ.Модул ЛитератураУчебно-изпитно съдържание по литература

Подготовката по литература е насочена към матуритетните автори и произведения от 11. и 12. клас, литературноисторическите процеси и строежа и функцията на художествените творби.
Високи резултати на ДЗИ

Ние ще стимулираме усвояването и развиването на умения за създаване на аргументативни текстове: интерпретативно съчинение и литературно есе.

Курсистите ще изградят практически умения и стратегии за ДЗИ чрез периодични пробни матури с обективно оценяване по утвърдени стандарти.


Високата резултатност и успеваемост постигаме с индивидуални консултации, тестове, периодични пробни матури, редовни задачи за самоподготовка, рецензии, коментари, препоръки и мотивирани писмени обратни връзки.

Защо в The Passionate Shepherd?

В Центъра прецизно оценяваме знанията, уменията и възможностите на всеки един курсист. За нас е важно да стимулираме заложбите и да компенсираме пропуснатите знания така, че учениците ни да се представят успешно на матурата.

Всички преподаватели са квалифицирани професионалисти с богат опит в подготовка на зрелостници.

Образователен център The Passionate Shepherd се намира в центъра на София до пл. Македония и до него може да се стигне лесно и бързо от всички квартали на града. Центърът предлага комфортна учебна среда, безплатни помагала и авторски материали и интерактивни методи на преподаване от квалифицирани академични преподаватели.

Критерии и скала за оценяване на интерпретативно съчинение


I. Литературни компетентности – максимален брой точки - 10

• Разбиране и осмисляне на условения характер на литературата – от 0 до 2 т.
• Знания за процесите в литературната история, автора и творбата – от 0 до 2 т.
• Умения да се прилагат знания за строежа и функционирането на литературната творба и изясняване на зададени проблеми – от 0 до 3 т.
• Интерпретиране на художествените смисли съобразно поставен проблем –от 0 до 3 т.


II. Знания и умения за изграждане на аргументативен текст - максимален брой точки - 12

• Наличие на теза, съответстваща на темата и проблема – от 0 до 3 т.
• Адекватна, конкретна и изчерпателна аргументация – от 0 до 3 т.
• Логическа последователност на аргументацията – от 0 до 3 т.
• Ясно структурирани и смислово свързани композиционни части (Увод, изложение, заключение) – от 0 до 3 т.


III. Езикови норми – максимален брой точки - 8

• Знания и умения за прилагане на лексикалната норма – от 0 до 2 т.
• Знания и умения за прилагане на граматичната норма – от 0 до 2 т.
• Знания и умения за прилагане на правописната норма – от 0 до 2 т.
• Знания и умения за прилагане на пунктуационната норма – от 0 до 2 т.
_________________________________________________________________
Максимален резултат за 6.00 за интерпретативно съчинение – 30 точки.Критерии и скала за оценяване на есе

I. Компетентности за писане на аргументативен текс есе – максимален брой точки - 22

• Изразяване на лично становище по зададения проблем – от 0 до 2 т.
• Разглеждане на проблема в адекватен и значим контекст – от 0 до 2 т.
• Стилистически умения за постигане на въздействие и убедителност – от 0 до 3 т.
• Достатъчност на аргументацията за убедителното доказване на тезата – от 0 до 3 т.
• Теза, свързана с поставения проблем – от 0 до 3 т.
• Аргументация, доказваща тезата и подтезите – от 0 до 3 т.
• Логическа последователност на организацията на есето – от 0 до 3 т.
• Смислова обвързаност на композиционните части на есето – от 0 до 3 т.


II. Езикови норми – максимален брой точки – 8
• Знания и умения за прилагане на лексикалната норма – от 0 до 2 т.
• Знания и умения за прилагане на граматичната норма – от 0 до 2 т.
• Знания и умения за прилагане на правописната норма – от 0 до 2 т.
• Знания и умения за прилагане на пунктуационната норма – от 0 до 2 т.
_______________________________________________________________
Максимален резултат за 6.00 от критериите за есе – 30 точки.
Непосредствено преди матурата по БЕЛ през месец май 2014г. Министерството на образованието направи малка промяна в утвърдената скала за преобразуване на точковата система в оценки. Направената корекция касае минималния брой точки – среден (3) ще получава всеки, успял да събере 23 точки, вместо досегашните 22,5 т.Информация за резултатите от ДЗИ по БЕЛ, май, 2014:

Общ успех за страната: Добър (4,28)

Петте най-добре представили се училища в София:

1. Американски колеж – Отличен (5,73)

2. 91. Немска езикова гимназия – Отличен (5,70)

3. 164. Испанска езикова гимназия – Отличен (5,69)

4. 73. СОУ „Владислав Граматик“ – Отличен (5,65)

5. Първа английска езикова гимназия – Отличен (5,60)Помагала, тестове, пробни матури за Матура по български език (БЕЛ)

Граматична норма

Литературни понятия

Пунктуационни норми

Пунктуационни норми1

Формално-езикови особености на текста

Тест Организация на художествената реч

Пробна матура по БЕЛ

Тест Фигури и тропи