Курс IELTS

The Passionate Shepherd поздравява М. Петков за най-високия резултат на изпита IELTS - Overall 8.5 - Listening 9, Reading 8.5, Speaking 8, Writing 7.5.
Good job, Marty! Cheers!


Курсовете IELTS са подготвителни курсове за IELTS (International English Language Testing System, международна квалификация за удостоверяване на нивото на английски език. Академичният модул на изпита IELTS се използва за прием в английски, австралийски и американски университети, а общият - за имиграционни цели. IELTS курсовете онлайн предлагат гъвкаковост за обучение от дома или работното място.

 

За курса IELTS

Интензивният курc IELTS от 58 уч. часа е най-ефективната подготовка както за академичния модул на изпита IELTS, така и за общия. IELTS e психометричен тест със скала на оценяване от елементарно ниво (A1) до Proficiency (C2). Задачите от модулите са с прогресираща трудност и създават илюзията, че изпитът е по-лесен от TOEFL и CAE.

Повечето добри университети имат изисквания не само за минимална обща оценка, напр. общ банд 7 или 7.5, но и за балансирано представяне по всеки един от компонентите на изпита IELTS – напр. банд 6.5, 7 или 7.5 от едно полагане на изпита IELTS.

Въпреки единната скала субективният елемент при оценяване на писмените задачи от теста IELTS винаги присъства, а психологичният фактор и фотосесиите при устния изпит дисбалансират общото представяне.

Курсовете IELTS, които предлагаме през 2020г. са целогодишни, стандартни, за модул по избор и целят да развият компенсаторни умения за Academic IELTS 6.5, IELTS 7.5 или IELTS 8.5 съгласно изискванията на университетите за езикова компетентност и академични умения.

Всички курсисти, записани в целогодишния, интензивния стандартен курс IELTS или в курса за модул по избор, държат предварителни пробни изпити IELTS, което дава увереност при представяне в изпитна среда и представлява реалистичен ориентир за оценката от изпита IELTS.


 

 

Записване и такси за курса IELTS 2020г.

За определяне на възможностите и потенциала на кандидата e необходимо провеждането на неформално интервю преди записване в курса IELTS.

Курсовете IELTS се провеждат обикновено в рамките на 3 месеца преди датата на полагане на изпита IELTS, а учебната програма се изготвя съобразно крайния срок за регистрация за IELTS.

За уточняване на дата и час се обърнете към г-жа Димитрова на тел. 0899 179613.

Заплащането за курса IELTS се извършва в пълен размер преди началото на курса или на договорени вноски.

Таксите за курса IELTS не включват цената на изпита IELTS, която за 2020г. е 417 лв.
 

 

Пробни изпити и тестове IELTS

Всички пробни изпити и тестове се провеждат всяка събота от 10:00 до 13:00 онлайн, една седмица преди датите за IELTS за 2020г. Целта на пробния изпит IELTS е подобряване на резултатите на кандидатите на реалния тест, запознаване с техники за критично четене, стратегии за въпросите TRUE, FALSE, NOT GIVEN, където се допускат най-много грешки, времевата рамка, различните критерии за оценяване на описанието на графики, процеси, карти, аргументативното или дискурсивно есе. Симулираният тест IELTS включва IELTS Listening, IELTS Reading, IELTS Writing, IELTS Speaking. Желаещите да държат пробния изпит трябва да заявят желанието си предварително.

Всички резултати от пробния изпит IELTS се получават веднага след приключването му с коментар, рецензия и препоръка от квалифициран преподавател.

 

Курсът IELTS включва:

 

IELTS Reading: Техники за четене и разбиране на текст:

За IELTS Reading курсистите придобиват умения за идентифициране на точната тема и общия смисъл на даден текст, функциите на подтезите и параграфа, намирането на детайли. Запознават се с логическите уловки за различаване на верни и грешни отговори от липсваща информация при въпросите TRUE, FALSE, NOT GIVEN. Различават фактическа информация от изразено мнение. Подреждат разбъркани параграфи, следвайки кохезионните марекери и логическото развитие на повествованието или описанието.

 

IELTS Listening: Слушане

Задачите за слушане в частта IELTS Listening са с прогресираща трудност. Въпросите от първите части проверяват бързината при нанасяне на цифри и наименования, както и правописа. Студентите се запознават с нетрадиционни или рядко използвани произношения на цифри или мерни единици, омофони, дискурсивни елипси. Запознават се с лексика от живота в кампуса. Придобиват умения за ориентиране с карта, предвиждат информация за нанасяне в таблица. Тематиката на лекциите е с подчертан колониален привкус и изисква активация на специализирана лексика – от дивото куче динго до австралийските кивита, пчели и водорасли. Поради утвърдената практика за налагане на британски английски в българските училища студентите масово не разпознават австралийските или американските варианти на езика.

Четвъртата част от IELTS Listening е най-трудната и под формата на лекция. Може да съдържа въпроси с многовариантен избор и/или насочени към рядко използвани думи, термини, омоними или омофони.

 

IELTS Speaking: Устен изпит

Устният изпит IELTS е индивидуално събеседване с кандидата с продължителност 11-14 минути. Разговорите се записват и кандидатите се снимат от съображения за сигурност. Оценяват се уменията за представяне на лична информация, описание на събитие или предмет, изразяване на аргументирано мнение, разискване на противоречиви теми от социалната, икономическата или политическата действителност- напр. дискриминацията по признак възраст или социален статут, субсидирането на образованието, урбанизацията, държавните помощи за страни от третия свят. Оценяват се способностите за спонтанно речево изразяване, аргументация, граматическа правилност и лексикална точност.

 

IELTS Writing: Описание на графика и есе

Писането при IELTS е с продължителност 60 мин., без компютър - 20 минути за описание на графика и 40 минути за есе. За описанието на графики, таблици, карти или предмети при IELTS Academic Writing task 1 се изискват умения за синтез, определяне на главни характеристики, точен език за едновременно сравняване и контраст на няколко характеристики, познаване на категориите на съществителното име, глагола и наречието.

По време на курса се разглеждат различните видове есета - аргументативно, дискурсивно, с квалифицирано мнение, за разрешаване или редуциране на проблем, като се покриват всички IELTS теми от Writing task 2. Развиват се умения за осмисляне на темата, формулиране на теза, подтези, реторични техники и аргументация при развитието на параграфите, логически грешки, формулиране на заключения. Развива се тематична лексика и аргументативните умения.
 

 

Оценяване при IELTS. Скала за оценяване при академичния и общия модул.

Оценяването при IELTS е различно от това при стандартизираните тестове. Общата оценка не е средно аритметично на оценките от четирите части, а се закръгля към най-близкия банд или полубанд (напр. средното аритметично число 6.25 се закръгля на 6.5, 6.75 – на 7) и се образува след четирикратното закръгляване на всяка една част към най-близкия банд. Алгоритъмът при калкулиране на общата оценка от IELTS не позволява разлика по-голяма от 3 банда при оценките от отделните части.

Въпреки високата обща оценка балансираното представяне по всяка една части на IELTS, каквото изискване имат най-добрите английски университети, е трудно постижимо – например IELTS 4x6.5, 4x7, 4x7.5 или 4x8.

Посочените таблици за преобразуване на верните отговори в бандове за частите IELTS Listening и IELTS Reading са приблизителни и се калибрират според трудността на изпита.


Критерии за оценка на част Писане

Критерите при оценяване на писмените задачи са четири. Те са с еднаква тежест и за всеки от тях се присъжда банд.

• Изпълнение на задачата (за описанието на схеми и диаграми) и Отговор по задачата (за есето)

• Кохерентност и кохезия

• Лексикално богатство

• Обхват на граматичните структури и точност на изказа
 

Критирии за оценка на устния изпит IELTS

Критериите при оценяване на устния изпит са също четири:

• Свобода и гладкост при изразяване, кохерентност на изказа

• Лексикално богатство

• Обхват на граматичните структури и точност на изказа

• Произношение

Преподавателите в учебния център предоставят обосновани рецензии, препоръки и консултации както за оценяването на отделните части, така и за развитие на компенсаторни умения според критериите за оценяване. 

Съответствия между бандовете на IELTS и оценките от CPE и CAE.

Резултатите от IELTS се конвертират в следните оценки от CAE. IELTS банд 8 отговаря на оценка А от CAE (score 80), IELTS банд 7.5 отговаря на оценка В от CAE (score 74), IELTS банд 7 отговаря на оценка C от CAE (score 67), IELTS банд 6.5 отговаря на оценка C от CAE (score 58).

На държалите изпита CAE, чийто резултати са извън оценките A, B, C, се издава сертификат, удостоверяващ владееенето на по-ниско ниво – B2. B2 от CAE (score 52) съответства на IELTS банд 6, а B2 от CAE (score 47) съответства на IELTS банд 5.5.

Най-високият IELTS банд 9 се конвертира в CPE (C2) с оценка A. IELTS банд 8.5 отговаря на CPE (C2) с оценка B, IELTS банд 8 – на CPE (C2) с оценка C.
 

Изпитни дати и цена на IELTS за 2020г.

Изпитите IELTS Academic & General през 2020г. се провеждат всеки месец без месеците на извънредно положение от 13.03.2020 до 13.05.2020. Необходима е регистрация около 2-3 месеца преди датата на изпита. Писмените изпити за сертификат IELTS в София са в събота. Изпити IELTS се провеждат, освен в София, и в Бургас, Варна, Пловдив, Велико Търново, Русе и Враца.

Датите за IELTS Academic & General за 2020г. са вече известни, както и локациите в България. От 2020г. изпитът IELTS се предлага в компютърен и хартиен вариант.

Устният изпит (IELTS Speaking) се провежда 7 дни преди или след датата на писмения изпит, като регистрацията и заплащането на таксата за изпита (417.00 лв за 2020) се извършват около 1 месец предварително. Резултатите от изпита са достъпни онлайн 13 дни след датата на изпита. При съмнения относно обективността и справедливостта на оценките си можете да поискате преразглеждане на всички или отделни части от IELTS чрез администриращата организация.

 

Материали, допълнителни помагала и примерни тестове IELTS

• Примерен тест IELTS за едновременно описание на графики, сравнение и контраст на основни характеристики с предложени уводни изречения IELTS Academic writing sample


• Дискурсивно есе за глобализацията: Some people argue that globalisation erradicates cultural identities. Others claim that it fosters economic growth. What do you think? Guided IELTS essay sample


• Примерен тест IELTS за академичния модул, Част Четене, въпроси с многовариантен избор и отговори онлайн IELTS academic reading sample


• Примерен тест IELTS, Част 4 Слушане, The Gospel of Wealth


• Примерен тест IELTS, Част Четене, с въпроси TRUE, FALSE, NOT GIVEN


• Дескриптивно есе November to Remember