Курс TOEFL

Курсът TOEFL се състои от 30 уч. часа. Подходящ е за ученици със сравнително високо ниво на владеене на езика, със задълбочени знания и интензивна практика в писането на академични есета. За нас изпитът TOEFL е положен успешно, когато курсистите ни изкарат над 100 точки.

Курсът TOEFL е организиран около частите на изпита и цели да запознае курсистите с различни подходи и стратегии във всяка една част, да разшири лексиката, подходяща за Independent writing task и Integrated writing task, да даде увереност и самочувствие на кандидатите при представяне в стресираща изпитна среда, която изисква концентрация и абастрахиране от шумови полюции.

Частите TOEFL Reading, TOEFL Writing, TOEFL Listening са организирани около тематика и лексика, които не се разглеждат в общоезиковите курсове по английски и които предполагат освен гражданска позиция обща политическа и икономическа култура. Това важи в още по-голяма степен при разглеждането на противоречиви теми, които изискват критични умения, логическо мислене и техники за аргументация. Такива теми например могат да варират от ядренета енергетика, глобализацията, корпоративния капитализъм до генното инженерство, дискриминацията по полов или възрастов признак, факторите за икономически растеж, смъртното наказания, евтаназията. Примерни теми за TOEFL Independent Writing се разглеждат по време на курса.

TOEFL или IELTS

Съдържание на курса TOEFL:


TOEFL Reading

• Стратегии за четене
• Фактологични въпроси
• Отрицателни фактологични въпроси
• Въпроси за инференции и умозаключения
• Въпроси, свързани с реториката и функциите на речта
• Лексикални въпроси
• Референтен въпроси
• Въпроси, свързани с опростяване на изречения
• Въпроси за вмъкване на текст
• Обобщаващи въпроси
• Въпроси за попълване на таблица или графика

TOEFL Writing

• Integrated writing task- практика, темплейти, структура и организация, резюмиране
• Водене на записки и перифразиране
• Independent writing task- дискурсивно и аргументативно есе
• Структура и организация
• Аргументация
• Средства за кохезия и текстуалност
• Лексика за изразяване на мнение, позиция, отхвърляне на контрааргументи
• Пунктуация: The Elements of Style
• Стилистика: Politics and the English Language
• Граматика: The King’s English

TOEFL Listening

TOEFL Listening and Sleeping

• Стратегии за слушане
• Противоречива информация
• Въпроси, свързани с основната идея
• Въпроси за дейтайли от текста
• Функционални въпроси
• Въпроси, свързани с прозодиката
• Въпроси за отношението и позицията на говорещия
• Въпроси за организацията на текста
• Въпроси за съдържанието
• Въпроси за изводи и резюме

TOEFL Speaking

• Изразяване на лично мнение, нарация и дескрипция
• Обощаване и синтезиране на информация от 45 сек. до 1.5 мин
• Презентационни умения
• Речников запас, структура на изречението, кохезионни средства
• Произношение и интонационни контури
• Реторика
• Стилистични фигури
• Естественост на изказа
• Справяне с интерференциите на майчиния език


Пробни изпити TOEFL

Всички ученици, записани в курса TOEFL, ползват безплатно учебните материали, тестовете и помагалата за подготовка за TOEFL. Учебният център разполага с техника, позволяваща teacher-guided writing и поддържа политика на общуване English only.

Центърът предлага пълни пробни изпити TOEFL в изпитна среда и консултации по отделните части на изпита. Необходимо е да се свъжете с А. Димитрова на тел. 0882426255, за да заявите участието си.Try before sitting