Kурс Финасово право за сертификата ICFE (International Certificate in Financial English)Интердисциплинарен курс, предназначен за студенти, юристи и икономисти. Допълва и развива езикови умения в правен и финансов контекст. Сравнява гранични и често противоречиви явления и термини. Изостря лингвистичната чувствителност.


Подходящ за изпита ICFE (International Certificate in Financial English) на ACCA и Кеймбридж ESOL, както и за сертификата по Юридически английски ILEC.


Часовете са в интерактивен формат и от студентите се очаква участие в дискусии, критично и аналитично мислене, изхождайки от българските реалности.


Разглеждат се следните теми:


• Принципи в търговското право на общоправовите и граждански юрисдикции.

• Финансово право в контекста на английското търговско право. Закони за задълженията и договорите.

• Англо-саксонска търговска документация (в сравнителен план).

• Роля на търговското право и договорната документация за управление на риска.

• Гаранции (вкл. финансови гаранции).

• Възвръщаемост и риск. Моделът CAPM (Capital Asset Pricing Model).

• Финансови инструменти. Правова база на деривати и хибриди.

• Капиталови пазари. Функции.

• Несъстоятелност и банкрут. Приоритет на кредитори. Плаващо обезпечение.

• Фючърсни, форуърдови, суопови транзакции и опции. Стандартни договори. Правова структура на транзакциите с фючърси.

• Търговско банкиране. Финансови посредници. Роля.

• Пари и плащания.

• Корпоративни акции. Пазари на опции и деривати.

• Пазари на корпоративни и общински ценни книжа.

• Въведение във фючърси. Пазари на суопове и опции.

• Текуща сметка. Сметки с натрупване на лихва. Нетинг. Обезпечено финансиране.

• Платежен баланс. Международни транзакции, борси.

• Условни продажби и покупки на изплашане. Финансово кредитиране. Асигнация.

• Финасиране срещу акции и бъдещи плащания. Обезпечение със счетоводни дългове. Банкови отчети. Гаранции.

• Финансиране срещу активи. Секюритаризация.
Допълнителни материали и тестове
за курса по Финансово право (Financial Law) за ICFE:
1. The economic consequences

2. Law and finance.

3. Legal determinants of external finance.

4. Money quiz.

5. What the dickens?

6. ABC.

7. Хедж фондове.

8. Секюритаризация на дългове. CDOh no!

9. ОПР.

10. Инвестиционно банкиране.

11. Одит и финансови съотношения.

12. Съдебно счетоводство.

13. Държавен бюджет.

14. Италия: Бюджет 2009.

15. Англия: Бюджет 2008.

16. BBB.

17. ICFE теми за дискусия.

18. ICFE упражнения.