Курс по английски за напреднали C1 AdvancedКурсът C1 е подходящ за ученици, студенти и възрастни с базови лингвистични компетенции на ниво B2. Цели освен покриване на четирите показателя от общоевропейската рамка в областта на чуждоезиковото обучение да развие критичното и аналитично мислене, аргументативните умения, позитивното мислене и креативността.Граматичен обхват на ниво C1 Advanced• Present Simple vs Present Progressive
• Stative vs Active verbs
• Other uses of Present Progressive
• Other uses of Present Simple
• 'Will', 'going to', Present Progressive
• Future Progressive
• Future Perfect
• Other future references
• Past Simple vs Past Progressive
• Past Perfect vs Past Perfect Progressive
• 'Used to' and 'would'
• Unfulfilled past events
• Putativeness
• Contrast with Present Perfect
• Usage of Passive voice
• The pseudo Passive
• Reporting verbs
• Prepositional verbs
• The mixed conditionals
• Variations
• Inversion
• 'It's time', 'I'd rather', 'I'd prefer'
• Formal and formulaic subjunctives
• 'Suppose' and 'imagine'
• 'Don't have to' & 'must not'
• 'Should'
• 'Could'
• 'Can' 5. 'May' and 'might'
• 'Shall'
• 'Will'
• 'Would'
• 'Need'
• 'Had to' and 'must have'
• 'Should have' and 'ought to have'
• 'Could have'
• 'May have' and 'can't have'
• 'Would not'
• 'Would have'
• 'Needn't have' and 'didn't need to'
• Usage
• Negative adverbials
• Conditionals
• Focus
• Adding words for emphasis
• Problems with modals and conditionals
• Functions
• Viewpoint
• Definiteness
• Indefiniteness
• Restrictive and non-restrictive relative clauses
• 'Which' and 'that'
• 'Who', 'whom', and 'whose'
• Omitting the relative pronoun
• Non-finite clauses
• The '-to' infinitive
• The bare infinitive
• Prepositions following adjectives
• Prepositions following nouns
• Beginnings
• Conjuncts
• Disjuncts
• Cohesive devices
• Common errors
• Problem words
• The comma
• Apostrophes
• Colons and semi-colonsСЕРТИФИКАТИСлед приключването на курса преподавателят ще Ви посъветва за полгането на международно признат сертификат CAE, IELTS, TOEFL, CPE.


Юридически английски за ILEC certificate