Курсове по испански език

А1-Elemental

Ниво A1 (Elemental) предоставя на курсиста базови знания върху испанския език.

Ще научите:

• как да се представяте (глаголът ser);
• как да поздравявате (?Como estas?; Как си?),
• как да формирате и задавате правилно граматически въпроси (?Que desea?, ?que va a tomar?; Какво желаете? Какво ще пиете?);
• как да изисквате информация за това къде се намирате;
• как да разберете колко струва нещо в магазина;
• как да водите разговор по телефона;
• как да се съгласявате и да изразявате несъгласие.

След завършено ниво A1 ще можете да се ориентирате и да използвтеа езика в разговорни среди, ежнедевно общуване със семейство, приятели, колеги.

Граматика:

Основни правила на пуктуация в испанския (ударения според вида на думата palabras llanas, esdrujulas, agudas); произношение в испанския; съществително, прилагателно, глагол (спрежения : 1во, 2ро, 3то), пълен и кратък член, местоимения: лични, притежателни, относителни, неопределителни, наречния; сегашно време (presente de indicativo) и неговите употреби.

A2 Inicial

Ниво А2 (Inicial) затвърждава знанията, придобити от курсиста от ниво А1 и надгражда познанията върху езика .

По време на курса ще научите:

• да разбирате и боравите със сложни изречения, контексти;
• да задавате по-дълги въпроси и да придобиете умения за водене на разговори в различни среди (официална, разговорна).

Граматика:

учтива (usted) форма, съгласуване на елементи на изреченията (concordancia), ser и estar и техните употреби, бъдеще време, минало време (preterito perfecto), perifrasis verbales (tener que+ infinitivo, ir a+ infinitivo), безлични глаголи (llover, hacer firo/ calor), правилни и неправилни глаголи и техните спрежения.

Нивото дава знанията на курсиста да се изразява писмено и устно в кратки, граматически правилни текстове, включващи в себе си описания и нарицания.

B1 Intermedio

Ниво B1 (Intermedio) задълбочава познанията на езика на курсиста и обогатява лексикалното му владеене.

Ниво B1 (Intermedio) задълбочава познанията на езика на курсиста и обогатява лексикалното му владеене.

Граматика:

минали времена (preterito perfecto, imperfecto, indefinido y pluscuamperfecto de indicativo), Perifrasis de probabilidad: - deber (de) / tener que + infinitivo, глаголи с предлог (alegrarse de, estar harto de...), междутекстови връзки и такива в изречението (cuando, despues), marcadores de tiempo, предлози и тяхната употреба с глаголи, възклицателни изречения (Que + sustantivo , Cuanto/Como+ verbo Ojala (que).

Сертификат по испански