Комбиниран курс за матура по БЕЛ и АЕМатурата по БЕЛ от 21.05.2014 с верните отговори можете да разгледате тук

Ефективност на курса Матура по БЕЛ и АЕ

Подготовката за матури по български език и литература и английски език традиционно е най-силната страна на центъра. Доказателство за високата ефективност на комбинираната подготовка за матура по БЕЛ и АЕ са резултатите на курсистите ни, които на ДЗИ постигат резултати с една до две оценки по-високи от отчетените на входните тестове.


Систематичност и академични критерии

Комбинираният курс съчетава балансирано и систематично натрупване и усвояване на учебния материал по БЕЛ и АЕ, необходим за формата на Държавния зрелостен изпит (ДЗИ). Занятията се провеждат паралелно по утвърдени стандарти с темпоритъм, позволяващ пълно усвояване и надграждане на знания.


Провеждане на занятия

Графикът на провеждане на куровете не цели количествено натрупване на часове, а е съобразен основно с ефективното и качествено усвояване на знания. За това най-вече допринасят балансираният брой часове, малките групи, комфортната обстановка и отношението към курсистите от страна на преподавателите. Не на последно място за високата резултатност допринасят уникалният подход към всеки, методиката на преподаване и ведрата атмосфера в учебните зали.Комбинираната подготовка по БЕЛ и АЕ е не само най-доброто решение за зрелостниците, избрали двете матури, но и за тези дванайсетокласници, които ще кандидатстват с български и английски език.


Тематичен обхват

Програмата на курса е оптималният вариант за подготовка по форматите на ДЗИ – БЕЛ и АЕ и включва:

- Развитие на лингвистичната грамотност и компетентност.
- Компенсиране на недостатъчно добре усвоени граматически категории.
- Надграждане на литературни умения за възприемане, анализ и интерпретиране на художествени произведения и литературнокултурни периоди.
- Практикуми за писане на аргументативни текстове – интерпретативно съчинение и литературно есе.
- Практикуми за пробни матури.
- Безплатни помагала и авторски материали със завишена трудност.


Подготовката е напълно съобразена с изискванията и форматите на изпитите по БЕЛ и АЕ и осигурява максимална резултатност на матурите по БЕЛ и АЕ и на кандидатстудентски изпити.

Курсовете за комбинирани матури са с 10% отстъпка.

Резултатите на курсистите от образователен център The Passionate Shepherd от матурите по БЕЛ и АЕ са доказателство за високи академични критерии, систематизираност на знанията, отговорност за бъдещето.

През последните 3 години курсистите в The Passionate Shepherd показват средни матуритетни резултати, които значително надвишават средните резултати за страната.


2011г.
–матура по БЕЛ:

­ среден резултат за страната – Добър (4.48)
­ среден резултат в ОЦ The Passionate Shepherd – Отличен (5.56)

– матура по АЕ:
­ среден резултат за страната – Много добър (4.90)
­ среден резултат в ОЦ The Passionate Shepherd – Много добър (5.35)


2012г.
–матура по БЕЛ:

­ среден резултат за страната ­ Добър (4)
­ среден резултат в ОЦ The Passionate Shepherd – Отличен (5.53)

– матура по АЕ:
­ среден резултат за страната – Много добър (4.94)
­ среден резултат в ОЦ The Passionate Shepherd – Отличен (5.60)


2013г.
–матура по БЕЛ:

­ среден резултат за страната – Добър (4)
­ среден резултат в ОЦ The Passionate Shepherd – Отличен (5.79)

– матура по АЕ:
­ среден резултат за страната – Много добър (5)
­ среден резултат в ОЦ The Passionate Shepherd – Отличен (5, 50)

2014г.
–матура по БЕЛ:

­ среден успех за страната – Добър(4.28)
­ среден успех в ОЦ The Passionate Shepherd – Отличен (5.50)

2015г.
–матура по БЕЛ:

­ среден успех за страната – Добър(4.21)
­ среден успех в ОЦ The Passionate Shepherd – Мн. добър (5.38)

2016г.
–матура по БЕЛ:

­ среден успех за страната – Добър(4.17)
­ среден успех в ОЦ The Passionate Shepherd – Отличен (5.58)


Езикът на моите деди, Сервантес, Гьоте и ШекспирЗрелостниците са се справили много по-добре с матурите по чужди езици-испански, немски, френски, английски и руски, отколкото с матурата по майчин език. Изключително малкият дял на възпитаниците на испански, немски и френски гимназии са получили съответно 80, 77 и 74 от 100 точки на втория ДЗИ. Дори средният брой точки от матурите по английски и руски (65 и 64 точки) надвишава този по български език и литература (55 точки).

Според международното изследване за качеството на средното образование PISA 2009 българските ученици в частта Четене се нареждат на 46-та позиция с 429 точки сред 65-те държави, много под средното ниво. Особено тревожен е фактът, че 40 % от българските ученици не успяват да преминат 2-ро равнище, определяно като критичен праг за постижения- т. е. липсват умения за извличане и осмисляне на информация, съпоставяне на текстове, определяне на тема, контекст, заключения, намиране на връзки.


Най-добритеТрадиционно езиковите гимназии са се представили най-добре както при матурата по БЕЛ, така и по избрания втори ДЗИ. На първите места с най-висок общ успех и от двата ДЗИ в София се нареждат:

• Американския колеж (5,74)
• 91 немска езикова гимназия (5,71)
• 161 ГИЕ ,,М.Сервантес“ (5.67)
• 9 ФЕГ ,,А. Ламартин“ (5.56)
• 1 АЕГ (5.55)

Обикновено зрелостниците от езиковите гимназии са и най-мотивираните. Оценките от матурите се калкулират не само в общия успех от дипломата за средно образование, но и са фактор при кандидатстване в английски и европейски университети. Някои от най- добрите английски университети изискват не само минимални оценки от матурите по БЕЛ и втори ДЗИ от 5.80 до 6.00, но дори трета изборна матура.

За разлика от общата ниска четивна грамотност по български език добрата чуждоезикова подготовка на българските ученици ги нарежда на 4-то място през 2011г. сред националностите с най-високи средни постижения от академичния модул на IELTS. Общият резултат на българите на академичния IELTS е 6.8 - след немскоговорящите (с IELTS 7.2 ), англоговорящите (с IELTS 7.1) и румънците (с IELTS 6.9).

Верният избор


Високите общи резултати в чуждоезиковото обучение контрастират със смятания за най-лесен изпит по география, където точките са двойно по-ниски (40 точки), а процентът на двойките най-голям - 26 %, следван от този по философия (17 %), история (14%) и физика (11%).Изборът на втора матура е важна стъпка за всеки дванайсетокласник. Статистическите данни недвусмислено показват, че верният избор може да се окаже грешен. Ето защо статистическите данни от матурите по предмети през последните годините могат да послужат като ориентир не само за качеството на българското образование, но и при индивидуалния избор на втори ДЗИ като предопределящ кандидатстването в български и чужди университети.

Резултатите на курсистите от The Passionate Shepherd от матурите по БЕЛ и АЕ говорят, че мотивацията на учениците може да бъде стимулирана по много алтернативни пътища, но преподавателят е този, който знае кога и как да ги вдъхнови.Учебният център предлага и комбинирани курсове за подготовка по:

- Матури по български език и литература и английски език
- Матури по български език и литература и математика
- Матури по български език и литература и география
- Матури по български език и литература и философски цикъл.Помагала, тестове и пробни матури по български език и литература и по английски език

Примерна матура по английски с mp3

Матура по английски 2013 на МОН с отговори онлайн и бележки

Примерна матура по английски Част Use of English, Cloze test

Примерна матура по английски Част Слушане с текстове за прочит pdf

Примерна матура по английски Част Четене с отговори онлайн: 3 текста за прочит с 15 въпроса pdf

Примерна матура по английски Use of English

Примерен тест за матура по английски, Use of English Cloze test

Примерна Матура по английски Reading

Тест за матура АЕ за парафразиране на изречения, Use of English, Sentence transformations

Примерно есе за матура по английски: онлайн упражнение за структурата на есе, разискващо проблем и възможни решения, активиране на лексика за околна среда Environmental degradation

Примерен тест за матура по английски онлайн върху Conditionals

Listening comprehension с аудио

Граматична норма

Литературни понятия

Пунктуационни норми

Пунктуационни норми1

Формално-езикови особености на текста

Тест Организация на художествената реч

Пробна матура по БЕЛ

Тест Фигури и тропи