КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (БЕЛ)


Курсът за кандидатстудентски изпит с БЕЛ цели максимална подготовка на кандидат-студентите за специалности с изпит по БЕЛ в различни университети. Форматът на изпита по БЕЛ в университетите е различен и курсът е съобразен с тези особености. (Виж по-долу университетите и специалностите).

Подготовка за успешен кандидатстудентски изпит по БЕЛ

Подготовката за кандидатстване с БЕЛ в учебен център The Passionate Shepherd допълва и надгражда училищната подготовка на кандидат-студентите, подобрява езиковата и литературна компетентност и изгражда академични умения за писане на аргументативен текст – есе.

Преподавателите в The Passionate Shepherd са филолози от СУ „Св. Кл. Охридски“ и имат дългогодишен опит в писането и оценяването на академични аргументативни текстове, затова специално внимание се обръща на умението за изграждане на аргументативен текст- есе. 

Аргументативен текст – есе

През последните няколко години писането на аргументативен текст есе се наложи като предпочитана изпитна задача за прием в авторитетните университети. В СУ „Св. Кл. Охридски“ писането на аргументативен текст- есе също е задължителен компонент от изпита по БЕЛ. За да се справят успешно с писането на есе, кандидат-студентите трябва:

- да умеят да разбират културни, хуманитарни или философски проблеми и да създават идеи, подходящи за аргументативен текст есе; 
- да имат богат културен капитал; 
- да формулират подходяща и добре изразена теза; 
- да владеят различни техники за адекватно аргументиране;
- да демонстрират умения за структуриране и подходящо композиране на есето; 
- да покажат висока езикова култура и стилова уместност на лексиката.

The Pasionate Shepherd е специализиран център в подготовка по писане на аргументативни текстове – есета за кандидатстудентски изпити. 
При нас ще добиете практически умения и стратегии за писане на аргументативно есе, ще се научите да съставяте качествени завършени текстове с подходящи тези по проблем или сентенция, ще се упражнявате в практикуми по формат на кандидатстудентския писмен изпит.


Видове курсове за кандидатстудентски изпит по БЕЛ

- Стандартен кандидатстудентски курс – 80 учебни часа;
- Комбиниран кандидатстудентски курс матура по БЕЛ – 120 учебни часа;
- Двугодишен кандидатстудентски курс (за 11. и 12. клас) 2 х 80 учебни часа;
- Интензивен кандидатстудентски курс ( II срок) – 40 учебни часа.

Записване за кандидатстване с БЕЛ

Записването за кандидатстудентски курс по БЕЛ е след предварително провеждане на входен тест или неформален разговор за определяне на нивото, нуждите и очакванията. За информация и запазване на час за събеседване тел: 0899 179 613, 0882 426 255, А. Димитрова.

Университети и специалности с кандидатстудентски изпит по БЕЛ:

СУ „Св. Климент Охридски“ - специалностите, в които се кандидатства с БЕЛ, са: Право (+история), Европеистика (+чужд език), Регионално развитие и политика (+чужд език), Психология, Философия, Социология, Публична администрация, Културология, Библиотечно-информационни науки, Публични информационни системи, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Българска филология, Балканистика, Славянска филология, Румънска филология, Арменистика и кавказология, Комуникационен мениджмънт, Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика, Специална педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“ - специалностите, в които се кандидатства с БЕЛ, са: Право Логопедия, Физическо възпитание и спорт,

без първите три в другите специалности по желание може да се кандидатства с матури.

Други университети с кандидатстудентски изпити по БЕЛ: УНСС – Единен приемен изпит (ЕПИ)- 1.и 3 .модул; ПУ “Паисий Хилендарски”; Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“; Югозападен университет „Неофит Рилски“, Академия на МВР.

Теми, падали се на кандидатстудентския изпит по БЕЛ в СУ през 2019, 2018, 2017г:

2019г.
- Предварителен изпит:''Всеки е толкова нещастен, за колкото се мисли'' (Сенека).  - Редовен изпит: „Човекът е единственото създание, което отказва да бъде, каквото е“ (Албер Камю). 

2018г.
- Предварителен изпит: „Приятно е да бъдеш възмутен: едновременно чувстваш другите виновни и съзнаваш собственото си превъзходство“ (Атанас Далчев). - Редовна сесия: „По-добре да те мразят за това, което си, отколкото да те обичат за това, което не си“ (Андре Жид).

2017г.
- Предварителен изпит: „Никой не е съдник на своето дело" (латинска сентенция). - Редовна сесия: "Истината ражда ненавист, а подлизурството - приятели" (латинска сентенция).